MIJN PRIVACYWIJZER

Je gaat in gesprek met je begeleider en je deelt persoonlijke informatie…

Jij hebt recht op privacy. Niemand mag informatie over jou zomaar delen of in een dossier opnemen. Wil jij weten wat wel en niet mag?

De begeleiders bij vzw Parcours hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ze niet zomaar van alles over jou met elkaar of met jouw ouders mogen bespreken. Wát een begeleider mag doorvertellen, hangt af van aan wie hij het doorvertelt, en waarom. Hij mag alleen informatie doorvertellen als dat echt nodig is om jou te kunnen helpen.

Maakt jouw begeleider zich grote zorgen om jou? Bijvoorbeeld omdat hij denkt dat je thuis mishandeld wordt of je betrokken bent bij ernstige feiten. Dan moet jouw begeleider zijn geheimhoudingsplicht verbreken. Uitgangspunt is dat hij dit met jou bespreekt. En toestemming aan jou vraagt om informatie te delen. Maar hij mag ook informatie geven zonder toestemming van jou of je ouders.

Best fijn om te weten wat er allemaal over jou wordt opgeschreven. Vanaf 12 jaar wordt, heb je het recht om je eigen dossier in te zien. Bijvoorbeeld je gerechtelijk dossier of het dossier van je begeleider. Bespreek dit met je begeleider.

Als je onder toezicht gesteld bent, is er heel veel aan de hand met jou. Je consulent moet ervoor zorgen dat je de juiste hulp krijgt. Daarvoor heeft hij veel informatie nodig. Daarom mag je consulent aan andere hulpverleners, begeleiders en organisaties informatie vragen. Zij moeten die informatie geven als je consulent daarom vraagt.

Wel weegt iedere begeleider zelf af welke informatie echt nodig is voor jouw consulent om goed toezicht op jou te kunnen houden. Ze hebben daarvoor geen toestemming nodig van jou, of van je ouders. Wel moet je consulent jou altijd laten weten wat hij doet en waarom. Ook al is dat achteraf.

Vanuit vzw Parcours moeten wij bepaalde informatie over jou aan de overheid geven. Dit is nodig om de jeugdhulp te betalen of om beleid te maken. Aan je begeleider mag je steeds vragen welke informatie dit is.

Als je begeleider iets over jou schrijft waar jij het niet mee eens bent, vraag je aan je begeleider of hij dat aanpast. Wil hij het niet aanpassen? Vraag hem dan om jouw mening aan het dossier toe te voegen. Hij is verplicht om dat te doen. Zo is het duidelijk dat jij het er niet mee eens bent. Ook kan het gebeuren dat er een fout staat in je dossier. Of in een verslag dat je hebt gekregen. Jij kunt dan aan je begeleider vragen om dit aan te passen. Of je ouders kunnen dit doen. Bijvoorbeeld als je geboortedatum niet klopt, of hoe ze je naam hebben gespeld. Of als er andere, echte fouten in staan.

Ben je ontevreden of heb je een vorm van ongenoegen of een klacht over de werking of de begeleiding van vzw Parcours? Laat het ons dan zeker weten: via mail info@vzwparcours.be of per brief : vzw Parcours, Dok Noord 4 Hal E bus 101, 9000 Gent

Je ook altijd contact opnemen met Opgroeipunt als je een klacht hebt of nood aan advies. Dit kan op het nummer 078 170 000 of via het contactformulier.

Zij zijn onafhankelijk en vertellen niets door van wat jij zegt.

Aarzel niet om ze aan ons te stellen! Kijk zeker ook eens onze privacyverklaring in. Hier lees je gedetailleerd wat er gebeurd met de informatie die je met ons deelt.

Mijn zoon of dochter gaat in gesprek met een begeleider en deelt persoonlijke informatie…

Jij en je zoon of dochter hebben recht op privacy. Wilt u weten wat wel en niet mag? Onderstaande informatie voldoet aan de Europese regelgeving over privacy die op 25 mei 2018 is ingegaan.

Een begeleider heeft informatie nodig om goed hulp te kunnen verlenen. Deze informatie krijgt de begeleider van de ouders en de jongere. De informatie wordt vastgelegd in een dossier.

In het dossier bewaart de begeleider alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening. Zoals informatie over welke problemen er zijn en wat er voor nodig is om deze problemen aan te pakken. Hierbij kan het gaan om informatie over het kind, maar ook om informatie over de ouders, andere kinderen in het gezin of mensen uit het sociaal netwerk.

De mate waarin de begeleider u bij de hulpverlening betrekt, hangt af van de ontwikkeling (leeftijd en rijpheid) van de jongere. U heeft recht op informatie uit het dossier die over u zelf gaat. Ook mag u informatie in het dossier over jongeren jonger dan 16 jaar inzien.

Beperkingen van het recht op inzage:

Een jongere mag geheimen hebben voor zijn ouders. Uw begeleider kan daarom de afweging maken om bepaalde informatie niet ter inzage te geven. Het belang van de jongere of de dienstverlening verzet zich dan tegen het geven van inzage. Informatie over anderen in het dossier mag u alleen inzien als die andere persoon daar toestemming voor heeft gegeven.

Een jongeren van 16 jaar of ouder beslist zelf of u zijn dossier mag krijgen. Maar als ouder bent u nog wel verantwoordelijk de opvoeding en verzorging. Daarom kan het zijn dat u hiervoor informatie nodig heeft.

Heeft een begeleider iets opgeschreven waar u het niet mee eens bent? Of staat er naar uw mening een fout in een verslag? Bespreek dit dan met de begeleider. U heeft het recht om te vragen om de informatie waar u het niet mee eens bent of die niet klopt, aan te passen of te verwijderen. De begeleider kan dit weigeren als hij van mening is dat de informatie wel klopt, maar dat gaat om een verschil van visie. In dat geval moet uw mening wel worden toegevoegd aan het dossier. Zo is het duidelijk dat u het er niet mee eens bent.

Wilt u weten wat uw rechten zijn als het gaat om verwerking van persoonsgegevens? Zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be voor meer informatie.

Wilt u in detail nalezen hoe wij omgaan let de verwerking van uw persoonsgegevens? Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Privacyverklaring vzw Parcours

Vzw Parcours hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en streeft ernaar uw privacy maximaal te waarborgen.

Lees hier verder